Naslovnica EU Fondovi Projektne edukacije Novi Marof Četvrta edukacija: „Rodna neutralnost, neosjetljivost na rodne razlike, diskriminacija“

Četvrta edukacija: „Rodna neutralnost, neosjetljivost na rodne razlike, diskriminacija“

23.02.2018.

Zdravstveni djelatnici imaju etičku i profesionalnu obvezu govoriti o bilo kojem obliku diskriminacije, stoga se u četvrtom predavanju za sve zaposlenike pod naslovom...

Zdravstveni djelatnici imaju etičku i profesionalnu obvezu govoriti o bilo kojem obliku diskriminacije, stoga se u četvrtom predavanju za sve zaposlenike pod naslovom:„Rodna neutralnost, neosjetljivost na rodne razlike, diskriminacija“ govorilo o važnosti prevencije, ali i pravilnog postupanja u slučaju diskriminacije bilo koje skupine.Tijekom predavanja težište je stavljeno na važnost razvijanja i implementacije mehanizama za prepoznavanje i vrednovanje neadekvatne skrbi, diskriminacije i bilo kojeg oblika nasilja, a osoblje je educirano kako mora biti ohrabreno nadređenima i pozitivnom organizacijskom kulturom da bi govorio o tom problemu.Obrazovanje, diskusije u timu i grupe za promišljanje povećat će svijest nepravilnom postupanju. Organizacija koja omogućuje osoblju da postavlja pitanja o lošoj praksi i kršenju etičkih standarda, organizacija je, koja će se razviti u najbolju moguću praksu i pružiti najbolju moguću skrb te je kao takva i prezentirana ideja o Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. Djelatnici su upoznati sa rodnim i ostalim diskriminatornih stereotipima u zdravstvu, te je tako podignuta  svijest na radnom mjestu o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji. Tijekom četvrtogapredavanja svi zaposlenici suispunili upitnik o komunikacijskim vještinama kako bi se povezale informacije dobivene na drugom predavanju, te ponovilo kako pravilnim komuniciranjem preveniramo sukobe i pozitivno djelujemo na smanjenje predrasuda i stereotipa.

 

ISTRAŽIVANJE O RODNOJ NEUTRALNOSTI, NEOSJETLJIVOSTI NA RODNE RAZLIKE, DISKRIMINACIJI TE STRESU ZAPOSLENIKA U SLUŽBI ZA PRODUŽENO LIJEČENJE I PALIJATIVNU SKRB NOVI MAROF

 

U Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof u sklopu projekta provedeno je istraživanje od 10. siječnja  do 10. veljače 2018. godine . Podijeljeno je 270 upitnika, vraćeno je pravilo i potpuno ispunjenih 167 upitnika. Polustandardizirani upitnik sastojao se od 40 pitanja ( sociodemografski podaci, podaci o radnom mjestu, pitanja o spolnoj diskriminaciji te diskriminaciji prema dobi,  dva dijela čine upitnik o općem i stresu na radnom mjestu, te posljednji dio upitnika čine pitanja o palijativnim bolesnicima). Postavljeno je 5 istraživačkih pitanja:

-          Primjećuju li zaposlenici Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof diskriminaciju na temelju spola i dobi?

-          Jesu li zaposlenici Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof dovoljno informirani o nejednakom postupanju na radnom mjestu te poznaju li protokole u slučaju diskriminacije?

-          Jesu li su zaposlenici Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof izloženi prekomjernom općem i profesionalnom stresu?

-          Diskriminiraju li zaposlenici Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof palijativne bolesnike na temelju njihove dijagnoze?

-          Poznaju li zdravstveni djelatnici Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof koje rade sa palijativnim bolesnicima specifičnosti palijativne skrbi?

Kao statistička metoda korišten je X2 test kao i druge metode, a ovdje su navedeni rezultati gdje je vrijednost  P<0,05. Dobiveni podaci pokazuju da su zaposlenici Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof izloženi prekomjernom općem i profesionalnom stresu posebice osobe ženskog spola.

-          S obzirom na radno mjesto medicinske sestre i tehničari imaju najveću učestalost prekomjernog stresa obzirom na javnu kritiku i sudske tužbe – P=0,001

-          Medicinske sestre u odnosu na tehničko osoblje ima značajno veću učestalost prekomjernog stresa vezanog za sukobe i komunikaciju na poslu - P=0,017

-          Tehničko osoblje ima značajno nižu razinu prekomjernog stresa obzirom na organizaciju i financije u odnosu na ostala zanimanja - P<0,001

-          VŠS ima značajno veću razinu profesionalnog stresa u odnosu na OŠ i SSS - P=0,010

-          Ženski spol stresnije doživljava sudske tužbe i javnu kritiku od muškog spola -  P=0,003

-          Ženski spol stresnije doživljava opasnosti i štetnosti na poslu od muškog spola - P=0,009

-          Profesionalni i intelektualni zahtjevi najizraženiji su u skupini zaposlenika dobi između 41 i 50 godina - P=0,025

 

Rezultati na pitanja o diskriminaciji pokazuju da:

-          Mlađi od 30 godina značajno češće percipiraju diskriminaciju na temelju dobi kao vodeći problem - P=0,001

-          Ženski spol značajno češće smatra da nisu pravedno tretirane u ustanovi - P=0,001

-          Liječnici značajno češće percipiraju manju mogućnost napredovanja od ostalih zanimanja P=0,024

-          Također oko 33% djelatnika na pitanja o diskriminaciji odgovaraju na pitanje sa odgovorom nemam mišljenje o tome, dok na pitanje: „Smatrate li seksualne primjedbe / šale na radnom mjestu komplimentom?“ 54,22% nema mišljenje o tome.

-          Na pitanje: „Postoje li u Vašoj ustanovi  interni postupci u slučaju pritužbe kao što je seksualno uznemiravanje na radnom mjestu?“ – 75% djelatnika je odgovorilo da „Ne zna“

-          Na pitanje: „Imate li povjerenje u protokol svog poslodavca u slučaju pritužbe kao što je seksualno uznemiravanje?  sa  da je odgovorilo 27,44,%,  sa ne je odgovorilo 26,22%,  a nemam mišljenje o tome – 46,34 ispitanika.

-          Na pitanje: „Da li je potrebno više informacija (za prevenciju) o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu u Vašoj ustanovi“  da je odgovorilo 33, 94%, ne je odgovorilo 29,7% , a nema mišljenje o tome 36,36% ispitanika.

Navedeni su samo neki značajniji rezultati, ostali će biti dostavljeni te prikazani tablično i grafički Upravi Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof kako bi daljnju edukaciju i postupke temeljili na istima.

 

Planirane aktivnosti kroz travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2018. godine

Tijekom travnja i svibnja provesti će se radionice s osobljem koje skrbi za palijativne pacijente i njegovu obitelj. Tijekom radionica najprije će se provesti istraživanje polustrukturianimupitnikom te njime procijeniti njihovo mišljenje i znanje o specifičnostima palijativne skrbi – o komunikaciji s palijativnim pacijentom, procijeni i tretiranju boli, terminalnom stanju, unosu hrane i tekućine, etičkom pristupu i nediskriminaciji pacijenata i njegove obitelji.Rezultati dobiveni istraživanjem biti će prezentirani tijekom edukacije kroz te će se staviti naglasak na ona pitanja koja su se medicinskim sestrama pokazala kao teška.

Planirana je suradnja sa udrugom volontera „Srce“ u mjesecu lipnju gdje bi volonteri zajedno sa djelatnicima Službe na „Danu otvorenih vrata“ prikazali medijima i građanima grada Novog Marofa kako palijativna skrb i palijativni pacijenti nisu „tabu tema“ iza zatvorenih  vrata bolnice već  da druženje sa pacijentima i njihovim obiteljima oplemenjuje sve koji ulaze kroz vrata Službe za produljeno liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. Također bi se uključile zainteresirane i motivirane obitelji palijativnih pacijenata.

Na kraju edukacije izraditi će se brošura koja će prikazati palijativnu skrb, volontere, Službu kao prepoznatljiv i zaštitni simbol grada Novog Marofa i OB Varaždin, te će sadržavati teme ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i nediskriminaciji na radnom mjestu.