Naslovnica EU Fondovi Projektne edukacije Novi Marof Druga edukacija: „Komunikacija s palijativnim pacijentom i njegovom obitelji te komunikacija u instituciji“

Druga edukacija: „Komunikacija s palijativnim pacijentom i njegovom obitelji te komunikacija u instituciji“

20.02.2018.

U drugom predavanju: „Komunikacija s palijativnim pacijentom i njegovom obitelji te komunikacija u instituciji“ stavljen je naglasak na važnost ispravne komunikacije svih djelatnika sa palijativnim pacijentom...

U drugom predavanju: „Komunikacija s palijativnim pacijentom i njegovom obitelji te komunikacija u instituciji“ stavljen je naglasak na važnost ispravne komunikacije svih djelatnika sa palijativnim pacijentom, njegovom obitelji, ali također  tijekom predavanja djelatnici su upoznati sa ispravnim načinima komuniciranja u timu. Tijekom predavanja iznijeti su razlozi zašto je komunikacija iznimno važna u zdravstvenim ustanovama te zašto je u  palijativnoj skrbi tako zahtjevna; naime, uključuje „teške“ informacije, još uvijek je „tabu tema”, a često i sami zdravstveni djelatnici navode da su „nespremni“ za razgovor s palijativnim pacijentom i njegovom obitelji. Tijekom predavanja zaposlenici Ustanove upoznali su načine „kako“ razgovarati s palijativnim pacijentom, „tko i zašto te kada“ treba razgovarati, prezentiran je SPIKES pristup. Svi zaposlenici su upoznati sa emocionalnim reakcijama osobe koja se suočila sa smrću prema Elizabeth Kubler-Ross te načinima kako u kojoj fazi pristupiti pacijentu. Poseban osvrt stavljen je u predavanju na važnost verbalne, ali neverbalne komunikacije u radu s pacijentom, njegovom obitelji i članovima tima. Naglašena je važnost šutnje tijekom razgovora, te njena dužina, vrijednost terapijskog dodira, položaja i pokreta tijela te ruku, izraza lica, pogleda i kontakta očima te osmjeha pružatelja skrbi. Zaposlenici su tijekom predavanja u paru demonstrirali  tehniku sažimanja i zrcaljenja tijekom razgovora te usvojili specifične smjernice za komunikaciju s obitelji palijativnog pacijenta. U posljednjem dijelu predavanja zaposlenici su upoznati sa specifičnostima komunikacije u bolničkom timu, definirano je što čini uspješan tim, koji su preduvjeti  i pravila uspješne komunikacije te zašto neprikladnom komunikacijom nastanu sukobi. Kroz simulaciju realnih situacija prikazan je asertivan, pasivan i agresivan način komunikacije te navedene smjernice za bolju komunikaciju u timu.