Datum objave: 18. 12. 2020.

Napomena: Rok za dostavu molbi počinje teći sljedećeg dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 23.12.2020.