Naslovnica Organizacijska struktura Medicinsko biokemijski laboratorij

Medicinsko biokemijski laboratorij

Karta bolničkog kruga

v.d. Voditelja odjela

Anamarija Đuras

mag.med.biochem.,spec.med.biokemije i lab.medicine

V.D. Glavne sestre odjela

Zinka Čopor

bacc.med.lab.diagn.

INFORMACIJE

Telefon:

E-mail: [email protected]

 

Za savjetodavne usluge zatražiti odgovornog specijalistu medicinske biokemije.

RADNO VRIJEME

Upute za korisnike laboratorijskih usluga

Privola za slanje laboratorijskog nalaza na mail adresu

Popis lijekova koji se određuju u MBL OB Varaždin

 

POPIS PRETRAGA

Pretrage s posebnim zahtjevima kod uzrokovanja


ANKETA ZA PACIJENTE 

Anketiranje je dobrovoljno i anonimno. Unaprijed zahvaljujemo svim korisnicima laboratorijskih usluga koji iskrenim odgovorima pomažu unaprjeđenju kvalitete rada MBL. Svakom pitanju potrebno je pridružiti ocjenu/odgovor koja odgovara Vašem mišljenju.

ANKETA ZA PACIJENTE 

ORGANIZACIJA ODJELA

ORGANIZACIJA  MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG  LABORATORIJA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN

Medicinsko-biokemijski laboratorij (MBL) OB Varaždin je jedinstvena ustrojstvena jedinica OB Varaždin. U mreži medicinsko-biokemijske djelatnosti RH je kategoriziran od strane HKMB kao Specijalistički medicinsko-biokemijski laboratorij, temeljem definiranih parametara kako slijedi: katalog i broj pretraga koje se određuju,  tehnologije određivanja koje se koriste u radu, broj zaposlenih specijalista medicinske biokemije kao nosioca djelatnosti, broj magistara medicinske biokemije na specijalizaciji i broja zaposlenih zdravstvenih laboratorijskih djelatnika.

MBL je organiziran kroz šest stručnih organizacijskih cjelina: laboratorijska hematologija i dijagnostika specijalnih tjelesnih tekućina, opća medicinska biokemija, specijalistička medicinska biokemija i hitna medicinsko-biokemijska laboratorijska dijagnostika na lokaciji  I. Meštrovića 1 te  ispostave  na lokaciji Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik i na lokaciji Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof. Medicinsko- biokemijski laboratorij pruža usluge za potrebe sveobuhvatne zdravstvene zaštite pacijenata koji se liječe u OB Varaždin, te pruža usluge polikliničko specijalističke i subspecijalističke zdravstvene zaštite za stanovnike Varaždinske županije i regije sjeverozapadne Hrvatske.

Stručna organizacijska jedinica za laboratorijsku hematologiju i analizu specijalnih tjelesnih tekućina je stručna i tehnološka cjelina koja obuhvaća određivanje svih pretraga laboratorijske hematologije i pretraga urina te specijalnih tjelesnih tekućina (cerebrospinalna tekućina, pleuralna tekućina, ascites, dijalizati, perikardijalna tekućina, punktati druge geneze i sjemena tekućina) uz upotrebu potenciometrije, protočne citometrije, tehnologije impendancije, citocentrifugiranja i mikroskopije (uključujući fazno-kontrastnu mikroskopiju).

Stručne organizacijske jedinice za opću i specijalističku biokemiju obuhvaćaju određivanje svih općih i specijalističkih biokemijskih pretraga, analizu proteina uključujući niz specifičnih proteina koji spadaju u subspecijalističke pretrage (specifični IgE, laki i teški lanci imunoglobulina), tumorskih biljega, hormona, vitamina, porfirina i lijekova, a pri tome koristeći fotometrijske, potenciometrijske, elektroforetske, imunokemijske, kromatografske, imunofiksacijske i druge metode.

Stručna organizacijska jedinica za hitnu medicinsko-biokemijsku dijagnostiku  obuhvaća određivanje svih hitnih laboratorijskih pretraga 24 sata dnevno  i eventualne posebne zahtjeve kliničara zbog ciljanog i bržeg zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata.

U ispostavama MBL-a  na lokaciji Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik i na lokaciji Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof određuju se opće hematološke  i biokemijske pretrage za potrebe tamo hospitaliziranih pacijenta.

 

Struktura zaposlenih u MBL-u OB Varaždin:

mag., spec. med. biokemije (VSS + spec)

  9 (od toga 1 mr.sc.)

mag. med. biochem. – na specijalizaciji (VSS)

  1

prvostupnik lab. medicine (VŠS)

 13

zdravstveni laboratorijski tehničar (SSS)

 26

administrator

   2

radnice na čišćenju

   3

 

PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA

ZNANSTVENA I STRUČNA AKTIVNOST

KONTROLA KVALITETE

KONTROLA KVALITETE

 

Upravljanje kvalitetom u Odjelu medicinsko – biokemijski laboratorij OB Varaždin osigurava se kontinuirano:

  • provođenjem svakodnevne unutarnje analitičke kontrole kvalitete

svakodnevnu unutarnju analitičku kontrolu kvalitetu rada provodi magistar medicinske biokemije ili specijalist medicinske biokemije uz kontinuirani zapis i obradu rezultata kontrole u skladu sa zahtjevima i standardima struke

  • vanjskom neovisnom procjenom kvalitete provodi: Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini – CROQALM, EQAS, RIQAS, Euroimmun,  QuaDeGA u nekoliko ciklusa godišnje.
  • unutarnjim stručnim nadzorom nad radom odjela

unutarnju neovisnu ocjenu provodi Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom odjela        OB Varaždin prema godišnjem planu

KORISNI LINKOVI

Ministarstvo zdravstva RH

Tumorski biljezi u kliničkoj praksi

Algoritmi i smjernice za racionalnu dijagnostiku bolesti štitnjače

  1. Hrvatsko društvo za štitnjaču – kliknuti na algoritam za otvaranje svih ostalih algoritama

   2. Mayo klinika

   3. NICE smjernice

Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijskumedicinu

Popis pretraga i lokacije u Hrvatskoj na kojoj se mogu odraditi

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Preporuke za određivanje pretraga iz laboratorijske medicine (NACB)

KBC Zagreb – Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

KBC Sestre milosrdnice – Klinički zavod za kemiju

Klinička bolnica Merkur - Zavod za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu

POVIJEST

POVIJEST I RAZVOJ MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA OB VARAŽDIN

 

Prvi počeci laboratorijske dijagnostike javljaju se 1946. godine pri Internom odjelu kojeg tada u Bolnici Varaždin vodi dr. Čedomil Vugrinčić. Zapošljavaju se dvije laborantice za provođenje pretraga u skromnoj prostoriji Kliničkog laboratorija. Pomanjkanje osoblja i dijagnostičkih pomagala otežavaju taj period. Određuje se sedimentacija eritrocita, krvna slika, pregled urina i nekoliko osnovnih biokemijskih analiza. 1954. dr. Vugrinčić odlazi u Osijek, a djelatnost kliničkog laboratorija se ukida.

1958. se ponovno uspostavlja Klinički laboratorij  također  uz nadzor liječnika dr. Jovalekić  Mitra, voditelja Internog odjela.  U njemu rade dvije više zdravstvene tehničarke laboratorijskog smjera, Milica Klinčić i Dragica Rusan i pomoćni tehničar Stjepan Vrček. Laboratorij je smješten u dvije prostorije podruma zgrade današnjeg  odjela psihijatrije. Provode se tada suvremene hematološke analize i osnovne  biokemijske analize koje se mogu provesti bez fotometra.

1960. se laboratorij izdvaja iz sastava Internog odjela u samostalnu jedinicu, dobiva naziv Centralni klinički laboratorij, te su zaposlena još dva zdravstvena laboratorijska tehničara, Darinka Ljubek i  Ivan Bobek. Tada je nabavljen Zeiss-ov spektrofotometar, što je potaklo intenzivno uvođenje novih biokemijskih pretraga.          

1961. na mjesto šefa Centralnog kliničkog laboratorija dolazi mr.ph. Gašpara Ivankovića na molbu tadašnjeg ravnatelja dr. Velimira Kalafatića, po preporuci  dr. Ibrahima Ruždića.

1961./62. Osnivanjem Medicinskog centra Varaždin dolazi do spajanja u jedinstvenu cjelinu dotad odvojenog Laboratorija Doma  zdravlja i Laboratorija bolnice.

Na inicijativu mr.ph. Gašpara Ivankovića 1962. osniva se redovna škola za zdravstvene laboratorijske tehničare srednje stručne spreme, koja je kasnije prerasla u smjer laboratorijskih zdravstvenih tehničara koji su se obrazovali najprije  u okviru Medicinske škole Zagreb,  kao područni razred Varaždin, a onda kao redovni smjer pri Medicinskoj školi Varaždin.

U razdoblju 1961.-1969. laboratorij se širi opsegom rada i prostorno (na istoj lokaciji). Uvodi se elektroforeza  serumskih proteina  (1961.), određivanje željeza (1961.), transaminaza,  mikrohematokrit (metoda koja je 1965. prvi puta na prostoru bivše države uvedena upravo u Varaždinu), hemoglobina cijanmethemoglobinskom metodom (prvo određivanje u Hrvatskoj, također 1965.).  Stalni problem je međutim, nedostatak prostora.

1969. je započela gradnja zgrade Bolničke ljekarne i Kliničkog laboratorija, a 1971. se djelatnost Kliničkog laboratorija preselila u novoizgrađene i tada moderno uređene i primjerene prostore, na katu iznad Bolničke ljekarne, gdje je i danas aktualna lokacija Odjela medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Predstojeće razdoblje obilježeno je nabavom plamenog fotometra, preciznom analitičkom vagom, uvođenjem mjerenja glukoze polarimetrijskom metodom za potrebe hitne službe (1975.).

 1977. je uvedeno mjerenje elemenata u tragovima (magnezij, kalcij, litij, željezo), prvi puta u tadašnjoj državi, metodom atomsko-apsorpcijske spektrofotometrije, te je nabavljen analizator za određivanje plinova u krvi.

Te godine počinju se organizirati stručni sastanci medicinskih biokemičara sjeverozapadne Hrvatske. Do službenog osnivanja Podružnice sjeverozapadne  Hrvatske Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 1995. održano je više od 40 stručnih sastanaka s predavanjima. Centralno mjesto aktivnosti Podružnice sjeverozapadne Hrvatske, današnjeg Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) i 2. područnog vijeća Hrvatske komore medicinskih biokemičara danas  je također Medicinsko-biokemijski laboratorij Opće bolnice Varaždin, a godišnje se održi 8 - 10 sastanaka sa stručnim predavanjima.

1980. je nadograđena zgrada radi proširenja prostora Bolničke ljekarne i Kliničkog laboratorija. Laboratorij dobiva današnju površinu od 700 m2. Proširenje omogućuje daljnje podizanje kvalitete rada, kako po broju pretraga, tako i po kvaliteti izvršenih usluga korisnicima.  Laboratorij raspolaže  sa šest spektrofotometara, plamenim fotometrom, aparatom za određivanje acido-baznog statusa, automatskim biokemijskim analizatorom (od 1987.), atomskim apsorpcijskim spektrofotometrom, fluorometrom i s dva brojača krvnih stanica.

1990. je u proces rada laboratorija uključen prvi imunokemijski analizator što je rezultiralo uvođenjem mnogobrojnih novih pretraga čije se određivanje temelji na imunokemijskim metodama te broj pretraga  iz godine u godinu raste. Tako se tijekom devedesetih počinju određivati: tumorski biljezi (CEA, AFP, PSA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, feritin), lijekovi (karbamazepin, valproat, fenobarbital i digoksin) i spolnih hormona (βhCG, estradiol, LH, FSH, progesteron i testosteron).

Devedesetih godina u laboratoriju radi 42 zaposlenika i provodi se oko 850.000 analiza godišnje, a laboratorij je podijeljen u dva odsjeka: biokemijski i hematološki.

1992. godine iz sastava Medicinskog centra Varaždin odcijepljena je i dislocirana jedinica medicinsko-biokemijskog laboratorija koja je djelovala pri Domu zdravlja Varaždin. Od početka 2000. godine u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju OB Varaždin opće hematološke i biokemijske pretrage određuju se za potrebe sekundarne zdravstvene zaštite, a specijalističke i subspecijalističke biokemijske za potrebe svih osiguranika Varaždinske županije i šire.

Tijekom ove reorganizacije medicinsko-biokemijske djelatnosti u Varaždinskoj županiji u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju se značajno proširuje katalog pretraga pa se 1996 g. uvodi određivanje ukupnog IgE i specifičnih alergena, komponente komplementa, haptoglobin, metanefrini i vanilmandelična kiselina te ukupni porfirini, porfobilinogen i DALK.

2002. godine voditeljem laboratorija je imenovana dipl. ing. Slavica Cerovec Sever, spec. med. biokemije te na tom mjestu ostaje do odlaska u mirovinu 2012. godine.

Uz elektroforezu serumskih proteina razvojem elektroforetskih tehnika i nosača uvodi se određivanje i elektroforeze proteina u urinu te u najnovije vrijeme i imunofiksacija lakih kapa i lambda lanaca  u urinu i serumu.

Također se uvodi određivanje reaktanta akutne faze upale – CRP, biokemijskog biljega akutnog koronarnog sindroma – troponina I te biokemijskih biljega za dijagnostiku i praćenje dijabetičara.

2010. g. dio laboratorija se preuređuje na način da je više manjih prostorija spojeno u jedan veći prostor u koji je smješten integrirani biokemijsko-imunokemijski analitički  sustav.

Rad i funkcioniranje suvremenog laboratorija danas je nezamisliv bez pripadajuće informatičke podrške i opreme te je stoga iste godine uveden laboratorijski informatički sustav (LIS) kojim su obuhvaćeni svi segmenti rada, uključujući  predanalitičku, analitičku i poslijeanalitičku  fazu rada.

Potpunom informatizacijom unutar laboratorija i povezivanjem s bolničkim informatičkim sustavom 2011. godine stječu se uvjeti za bržom i točnijom laboratorijskom dijagnostikom te se osigurava sljedivost uzoraka što je od osobite važnosti za potrebe  hitne laboratorijske djelatnosti.

Tijekom 2015. godine je došlo do pripojenja tadašnjih Specijalnih bolnica u Klenovniku i Novom Marofu Općoj bolnici Varaždin, te medicinsko biokemijski laboratoriji na tim lokacija postaju dislocirane jedinice Medicinsko biokemijskog laboratorija na centralnoj lokaciji  Opće bolnice u Varaždinu.

Krajem 2016. godine je putem BIS-a laboratorij povezan i sa CEZIH-om, te su stvoreni preduvjeti za implementaciju preuzimanja elektroničkih uputnica za pacijente, kao i slanje završenih laboratorijskih nalaza putem CEZIH-a u pacijentov karton liječniku PZZ.

2020. godine je nabavljen i instaliran pneumatski cijevni sustav za transport uzoraka – epruveta sa udaljenih mjesta  OHBP-objedinjenog hitnog bolničkog prijema i zgrada Službe za internističke bolesti s laboratorijem - Tempus pneumatic Tube systems, čime se ubrzala dostava uzoraka u laboratorij, rasteretilo osoblje koje dostavlja krvi, te  se time pridonjelo  skraćivanju vremena za izdavanje nalaza.

U skladu s vizijom razvoja Ob Varaždin, te praćenjem i implementacijom najnovijih dijagnostičkih smjernica i algoritama u specijalističkim i subspecijalističkim djelatnostima u segmentu laboratorijske medicine u suradnji  s kliničarima naše ustanove kontinuirano se uvodi određivanje novih klinički korisnih laboratorijskih pretrage, kako bi svim građanima grada Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske potrebu za odlaskom na dijagnostičke pretrage u druge zdravstvene ustanove izvan Varaždina sveli na najmanju moguću mjeru.

Upravo stoga smo u proteklom razdoblju uveli određivanje slijedećih pretraga: prokalcitonin i IL 6 (novi osjetljiviji upalni  biljezi SIRSA-a i sepse, naročito u fazi citokinske “oluje”), fekalni kalprotektin (upalne bolesti crijeva), anti-TTG (antitijela na tkivnu transglutaminazu) (probir na celijakiju), hs Troponin I (visokoosjetljiva metoda za određivanje troponina, sukladno preporukama Europskog kardiološkog društva za NSTEM AIM), NT-proBNP (kronično srčano zatajenje), kalcitonin (tumorski biljeg za medularni karcinom štitnjače),  S 100 (za potrebe praćenja tijeka melanoma), HE4 i ROMA indeks, kvantitativno određivanje slobodnih lakih lanaca imunoglobulina, ,  imunosupresivi Cyclosporin i Tacrolimus (prilikom otvaranja ambulante za praćenje transplantiranih pacijenta), antitijela na TSH receptori, proširili dijagnostiku hormonskog statusa (17-OH progesterone, AMH, DHEA-S, SHBG, slobodni testosteron, slobodni  kortizol u urinu, ACTH, renin i aldosteron) i osmolalnost seruma i urina, a u svakodnevnom laboratorijskom radu koriste se najsuvremenije tehnologije i laboratorijski uređaji.

Posljedično tome raste i broj zaprimljenih pacijenata i odrađenih laboratorijskih pretraga, tako da je tijekom 2022. godine zaprimljeno oko 170 000 posjeta laboratoriju, te određeno više od 1 500 000 pretraga.

U Medicinsko biokemijskom laboratroiju Ob Varaždin se određuje i dostupna je korisnicima široka paleta pretraga što je vidljivo iz Kataloga laboratorijskih pretraga. Interpretacija dobivenih rezultata ovisi o nizu čimbenika što uvjetuje potrebu za racionalnijim pristupom pri postavljanju dijagnoze, praćenju tijeka te evaluaciji bolesnih stanja. Stoga, jedan od glavnih zadataka u budućnosti je timskim radom kliničara i biokemičara osigurati brzu, točnu i nadasve racionalnu medicinsko-biokemijsku dijagnostiku.

                                                                                                              Voditelj  medicinsko – biokemijskog laboratorija:

                                                                                                                      mag. med. biochem. Ivanka Ostroški,

                                                                                                                                     spec. med. biokemije