Naslovnica Organizacijska struktura Odjel za psihijatriju

Odjel za psihijatriju

Karta bolničkog kruga

v.d. Voditelja odjela

Maja Vincek

dr. med. spec. psihijatar

Glavna sestra

Kristina Karaula Šinko

mag.med.techn.

Odjel za psihijatriju Opće bolnice Varaždin obavlja dijagnostičko-terapijsku i specijalističko konzilijarnu djelatnost i osigurava psihijatrijsku skrb i liječenje djece - ambulantnim putem i odraslih - ambulantnim i hospitalnim putem. Cilj je Psihijatrijskog liječenja otkloniti ili umanjiti psihički poremećaj, stanje ili bolest. Provodi se intenzivna psihijatrijska skrb na zatvorenim psihijatrijskim odjelima – dijagnostika, liječenje i opservacija bolesnika u psihijatriji. Najčešća hitna stanja u psihijatriji su suicidalnost, auto i heteroagresivna ponašanja i krizna stanja.

Odjel ima ukupno 34 bolničkih kreveta. Članovi medicinskog tima su psihijatri te medicinske sestre i tehničari koji su stručno i posebno educirani za rad sa psihički oboljelim osobama, psiholozi, socijalni radnici i spremačice. Na odjelu od liječnika aktualno radi 4 specijalista psihijatra, šestero  specijalizanata psihijatrije, te dvije specijalistice dječje i adolescentne psihijatrije.

Rad na Odjelu za psihijatriju opće bolnice Varaždin organiziran je kroz mrežu stacionarne  i polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite.

POLIKLINIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Polikliničko konzilijarna zdravstvena zaštita djeluje kroz 7  psihijatrijskih ordinacija i 2 psihološke ordinacije:

Ordinacija za psihijatriju I radi srijedom i četvrtkom od 7:00 - 15:00 h:

 • Srijeda - Kranjc Alma, dr.med.
 • Četvrtak - Vincek Maja, dr.med.

Ordinacija za psihijatriju II radi utorkom od 7:00 - 15:00 h:

 • Krstulović-Jelić Duje, dr.med.

Ordinacija za psihijatriju III radi srijedom i četvrtkom od 7:00 - 15:00 h:

 • Srijeda - Korpar Andreja, dr.med. (na rodiljnom dopustu)
 • Četvrtak - mr.sc. Horvat Nenad, dr.med.

Ordinacija za psihijatriju IV (Jalžabet) - svaki drugi petak – radi specijalist psihijatar po dogovoru

Ordinacija za alkoholizam i druge ovisnosti radi utorkom od 7:00 - 15:00 h

 • Vincek Maja, dr.med.

Naručivanje telefonom na broj 042/393-423 od 13:00 do 14:00 h.

 

Ordinaciju za dječju i adolescentnu psihijatriju I vodi Bosilj - Roki Valentina, dr.med. (radi na pola radnog vremena) 

 • Radno vrijeme ambulante: ponedjeljak - petak od 8:00 do 12:00 h

Ordinacija za dječju i adolescentnu psihijatriju II vodi Banovac Danijela dr.med.

Radno vrijeme ambulante:

 • Ponedjeljak: 12:00 - 20:00h
 • Utorak: 07:00 - 15:00h
 • Srijeda: 12:00 - 20:00h
 • Četvrtak: 07:00 - 15:00h
 • Petak: 07:00 - 15:00h

Naručivanje na broj telefona za dječju ambulantu: 042/393-007 od 13:00 - 14:00h.

 

Psihološka ordinacija vodi mag.psych. Vukšić Rene (aktualno na porodiljinom dopustu)

Klinička psihologija: ambulatnu vodi mag.psych. Emanuel Lacković

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka u jutarnjem terminu od 07:00 - 15:00h.

Naručivanje na broj telefona: 042/393-421 od 14:00 h.

Psihijatrijske specijalističke ambulante i psihološke ordinacije rade svakodnevno, po principu naručivanja.

 

U okviru odjela za psihijatriju funkcioniraju 2 dnevne bolnice:

 • Dnevna bolnica za alkoholizam i druge ovisnosti

Dnevna bolnica za alkoholizam i druge ovisnosti radi svakim danom u jutarnjem terminu od 07:00-15:00h. Vodi je Vincek Maja, dr.med. i Mraković Veronika, bacc.med.techn. Osmišljena je kao nastavak tretmana nakon provedenog bolničkog liječenja na Odjelu za alkoholizam. Namijenjena je pacijentima koji raspolažu resursima za daljnji psihoterapijski i socioterapijski rad sa ciljem jačanja motivacije i učvršćivanja apstinencije od alkohola, daljnjeg učenja o vlastitoj ovisnosti i samorazvoja. U grupnom radu dnevne bolnice može sudjelovati istovremeno do 10 pacijenata.

 • Dnevna bolnica psihijatrija

Dnevna bolnica psihijatrija radi svakim radnim danom od 07:00-15:00h. Vode je Kranjc Alma, dr.med. i Bahun Anita, bacc.med.techn. U grupnom radu dnevne bolnice može sudjelovati istovremeno do 10 pacijenata. Program Dnevne bolnice prilagođen je osobama koje trebaju strukturiranu primjenu psihoterapijskih i psihosocijalnih metoda, sa ciljem resocijalizacije i rehabilitacije pacijenata.  Putem dnevne bolnice apliciraju se mjesečne depo medikacije uz obaveznu trosatnu opservaciju nakon iste.

Obrada akutnih hitnih psihijatrijskih pregleda odvija se kroz:

 • Hitnu psihijatrijsku ambulantu sva hitna stanja odrađuju se bez prethodnog naručivanja, uz odgovarajuću uputnicu liječnika obiteljske medicine ili hitne službe.

 

BOLNIČKA DJELATNOST

U sklopu stacionarne psihijatrijske skrbi na Odjelu za psihijatriju aktualno djeluju 3 odjela.

Odjel je akutnog zatvorenog tipa. Provodi se bolničko liječenje punoljetnih osoba sa psihičkim poremećajima koji zahtjevaju stacionarni tretman. Rad sa pacijentima obavlja se po načelu suvremene psihofarmakoterapije  uz psiho i sociodinamski pristup.

 • Muški zatvoreni odjel vodi Duje Krstulović Jelić, dr.med. Odjel ima 12 bolničkih kreveta, od čega su 4 u sobi sa video nadzorom.
 • Ženski zatvoreni akutni psihijatrijski odjel vodi mr.sc. Horvat Nenad, dr.med. Odjel ima 12 bolničkih kreveta, od čega su 4 u sobi sa videonadzorom.
 • Odjel za liječenje bolesti ovisnosti- otvoreni tip odjela. Odjel za liječenje bolesti ovisnosti, prvenstveno od alkohola, vodi Vincek Maja, dr.med. Odjel ima šest muških kreveta i dva ženska kreveta. Zaprimaju se ovisnici o alkoholu kojima je potrebna bolnička skrb  sa prvotnim ciljem sprečavanja razvoja težih sindroma ustezanja od alkohola uz pomoć psihofarmaka. Po kupiranju sindroma izuzeća ovisnici se uključuju u  grupni rad - organiziran je program po načelima socioterapijske zajednice - uz individualnu i grupnu psihoterapiju, psihoedukaciju, radno-okupacionu terapiju. Dobrovoljno liječenje pacijenta od ovisnosti traje 21 dan, nakon čega se liječenje može nastaviti putem dnevne bolnice u trajanju od 90 dana. Nastavak liječenja svakako uključuje upućivanje ovisnika u klubove (Hrabrost, Udruga zdravog življenja).

 

Uz polikliničko konzilijarnu i stacionarnu djelatnost djeluju i:

Radna terapija: Prvostupnice radne terapije Jelena Kolenko, Tihana Šafarić

Socijalni radnik: Smiljana Janković ,soc.radnik i Sanja Palavra , mag.act.soc.

LETCI O PRAVIMA PACIJENATA S POTEŠKOĆAMA MENTALNOG ZDRAVLJA

Objavljeno: 13.09.2019.

Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN76/14) postoji obveza psihijatrijskih ustanova/odjela da se pacijenti, kod prijema u bolnicu, informiraju o njihovim pravima. U skladu s time nacionalni tim za provedbu projekta Svjetske zdravstvene organizacije Quality Rights izradio je letke kako bi pomogli psihijatrijskim ustanovama da na primjeren način i jednostavnim jezikom informiraju osobe s poteskoćama mentalnog zdravlja o njihovim pravima kada se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Letci su dostupni za slobodnu primjenu i distribuciju.

LETCI:

Letak lišenje poslovne sposobnosti

Letak skrbništvo

Letak dobrovoljni pristanak

Letak informirani pristanak

Letak prisilni smještaj

Letak mjere prisile