Language / Jezik: English / Engleski

Opća bolnica Varaždin započela je s provedbom projekta pod nazivom "Izgradnja kapaciteta kibernetičke  sigurnosti "Opće bolnice Varaždin" u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom“, broj: 2020-HR-IA-0126 (engl. "Building „General Hospital Varaždin“ cybersecurity capacities to meet national and EU legislation" ("the action"), action number 2020-HR-IA-0126).

Razdoblje trajanja projekta je od 01/09/2021 („datum početka“) do 30/06/2024 („datum završetka“). Projekt sufinancira Europska zdravstvena i digitalna izvršna agencija (HaDEA). Financijska potpora za projekt iznosi maksimalno 298.598,00 EUR, a biti će u obliku naknade od 75,00% prihvatljivih troškova projekta, koji se procjenjuju na 398.130,00 EUR.

Glavni cilj projekta je pružiti potporu Općoj bolnici Varaždin da zadovolji sigurnosne zahtjeve i zahtjeve izvješćivanja prema hrvatskom i EU zakonodavstvu (NIS Direktiva 2016/1148) kao operatora osnovnih usluga (OES) u zdravstvenom sektoru.

To će se postići uvođenjem nove organizacijske strukture; uspostavom postupaka kibernetičke sigurnosti; uvođenjem novih IT alata (kao što su DLP - Sprečavanje gubitka podataka, AMES - Nadgledanje dostupnosti osnovnih usluga, SIEM - Sigurnosne informacije i upravljanje događajima, EDR - Otkrivanje i odgovor na krajnju točku, CIMS - Sustav za upravljanje incidentima u kibernetičkoj sigurnosti); korištenjem usluga upravljanog sigurnosnog operativnog centra (SOC); provođenjem ispitivanja ranjivosti i propusta IT sustava; kao i edukacijom osoblja korisnika o pitanjima kibernetičke sigurnosti.

Projektom će se poboljšati suradnja Opće bolnice Varaždin s relevantnim dionicima kibernetičke sigurnosti na nacionalnoj i europskoj razini. Primijenit će se komunikacijski kanali i postupci za razmjenu informatičko kibernetičke sigurnosti kako bi se osigurala učinkovita razmjena informacija o kibernetičkoj sigurnosti za sve dionike u zdravstvenom sustavu i mehanizmi izvješćivanja s nadležnim ministarstvom, nacionalnim CSIRT-om(engl. Computer emergency response team) i drugim tijelima. Opća bolnica Varaždin će se također pridružiti relevantnom sektorskom ISAC-u na europskoj razini i / ili će sudjelovati u događajima koje organizira ISAC (engl.  Information Sharing and Analysis Centers) te koristiti usluge podrške tog upravitelja što će pridonijeti sigurnosti operativnog centra (engl.SOC) u skladu sa EU strategijom kibernetičke sigurnosti.

Kao rezultat ove akcije, poboljšat će se otpornost korisnika na kibernetičku sigurnost za otkrivanje, prijavljivanje i odgovaranje na kibernetičke prijetnje, ograničavajući ekonomsku i političku štetu od kibernetičkih incidenata.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Opće bolnice Varaždin i ne odražava nužno mišljenje Europske unije.