NAZIV PROJEKTA
Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrovića bb, Varaždin, KK.04.2.1.04.0342

 

OPĆI CILJ PROJEKTA
Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenjem obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora što bi rezultiralo energetskim uštedama.

Vlasnik zgrade primjenjuje na zgradu planirane mjere energetske obnove sa težnjom učinkovitog korištenja energenata, uz povećanje udjela OIE u ukupnoj energetskoj potrošnji s izravnim rezultatom utjecaja projekta  na troškovnu učinkovitost poslovanja prijavitelja koji će zahvaljujući ostvarenim uštedama moći usmjeriti neutrošena sredstva u nabavu medicinske opreme za liječenje pacijenata. Upravo su pacijenti OBV druga ciljna skupina ovoga projekta. Oni će izravan utjecaj projekta osjetiti kroz ugodniji bolnički prostor. Neizravan utjecaj projekta na pacijente OBV akumulirati će se kroz vrijeme te će se kroz uštede u poslovanju OBV moći osigurati još bolji i kvalitetniji uvjeti liječenja. 

 

SVRHA PROJEKTA
Zgrada mikrobiologije i rentgena OBV građevina je javnog sektora u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost i koja ne udovoljava uvjetima energetske učinkovitosti te nema nikakvih pozitivnih utjecaja na očuvanje okoliša i energije. Provedbom mjera energetske obnove zgrade mikrobiologije i rentgena ostvariti će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 78,00%, u odnosu na trenutno stanje, te će se ostvariti ušteda godišnje potrebe toplinske energije za grijanje od 75,62% (QH,nd). Svim planiranim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 78,00%.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta određuje se na 5.887.053,93 HRK.

EU sufinanciranje projekta: 2.992.287,50 HRK

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te stambeni sektor

Specifični cilj 4c I: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

30. kolovoza 2018. godine – 31. kolovoza 2021. godine

 

O PROJEKTU 
Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin koja bi rezultirala energetskim uštedama.

Mjere kojima se isto nastoji postići projektirane su glavnim projektom te se dijele na građevinske mjere, strojarske mjere i elektro mjere. Građevinske mjere podrazumijevaju: rekonstrukciju vanjske ovojnice zgrade kroz povećanje toplinske zaštite postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova u ETICS sustavu, rekonstrukciju stropova prema negrijanom ili vanjskom prostoru i tavanu, sanaciju poda dvorane te zamjenu dijela energetski neučinkovite RAL stolarije ugradnjom nove PVC stolarije. Strojarske mjere podrazumijevaju modernizaciju plinske kotlovnice ugradnjom uređaja kondenzacijske tehnologije te novi mjerni dio plinskih instalacija, instalacija grijanja, instalacija hlađenja (dizalica topline) i ventilacije. Elektro mjere podrazumijevaju rekonstrukciju unutarnje rasvjete, a odnose se na: zamjenu rasvjetnih tijela (LED rasvjeta), novi sustav za zaštitu od djelovanja munja, prilagodbu instalacija i ugradnju sustava upravljanja rasvjetom tamo gdje je potrebno (prijenos podataka u ISGE sustav).

Sve navedeno će, sukladno Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, rezultirati smanjenom potrošnjom toplinske energije za grijanje na 75,62%, smanjenjem potrošnje primarne energije za 78,00% i smanjenjem emisije CO2 za ukupno 78,00%.

Društveno ekonomski aspekt projekta
Zgrada mikrobiologije i rentgena OB Varaždin izvedena je 1972. godine. Izvorna građevina građena je prema odobrenju za građenje medicinskih radnih prostorija rentgen odjela laboratorija u Varaždinu. Kasnije je dobiveno rješenje za upotrebu RTG prostorija te bakteriološkog i kemijskog laboratorija. Zgrada je uvijek bila u službi zdravstvene djelatnosti. Tlocrtnih je dimenzija 35,00mx19,00m, visine prizemlja i dva kata. Etaže su povezane dvokrakim stubištem u sjeverozapadnom djelu zgrade. Glavni ulaz u zgradu je sa zapadne strane. U prizemlju je smješten RTG bolnice Varaždin. Na prvom katu je mikrobiološki laboratorij te laboratorij sanitarne mikrobiologije. Na drugom katu je kemijski laboratorij i uprava Zavoda. Zgradu na dnevnoj bazi koriste pacijenti i radnici OBV manje pokretljivosti i/ili invalidne osobe za koje je još 2013. godine dograđeno dizalo na zapadnoj strani.

Tehničko/tehnološka analiza
Analizom postojećeg stanja građevine te uvidom u projektnu dokumentaciju utvrđeno je da su predložene mjere energetske obnove prihvatljive i pogodne za ostvarivanje energetske učinkovitosti, tim više što se predloženim mjerama neće raditi veći građevinski zahvati koji bi povećali tlocrtnu izgrađenost zgrade ili promijenili smještaj zgrade na građevinskoj čestici. Promjena u vanjskim gabaritima očituje se jedino u vidu potrebe toplinske izolacije vanjskih zidova, no važno je napomenuti da će se predmetnim mjerama osigurati predviđeni vijek trajanja građevine za otprilike slijedećih 50 godina.

Ekonomsko/financijska analiza
Budući da se u projektu ne pojavljuju nepotrebni i neracionalni troškovi, možemo zaključiti da se osigurala maksimalna iskoristivost uloženih sredstava koja omogućavaju maksimalizaciju rezultata u vidu energetskih ušteda, a sve u odnosu na samu vrijednost uloženih sredstava. Financijska održivost projekta je neupitna s obzirom da će se provedbom mjera ostvariti financijske uštede, uz istovremenu racionalizaciju u korištenju energenata u predmetnoj zgradi mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin.

Nesumnjivo je za očekivati višestruki pozitivan utjecaj provede planiranog projekta na kvalitetu radnog prostora zdravstvenih djelatnika Opće bolnice Varaždin te samim time i na korisnike njihovih usluga kroz modernizaciju same zgrade pa i sustav gospodarenja energijom. Izravne posljedice provedbe projekta očituju se kroz unapređenje energetske učinkovitosti i smanjenje klimatskih promjena zbog smanjenja emisije CO2.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA
Damir Poljak, mag.soc.geront., email: [email protected]
Jasminka Begić, dipl. iur., email: [email protected]

POVEZNICE

 

SLIKE:

 

POČETNA KOFERENCIJA PROJEKTA