NAZIV PROJEKTA
Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin, KK.04.2.1.04.0024

OPĆI CILJ PROJEKTA
Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama.

Vlasnik zgrade primjenjuje na  zgradu planirane mjere energetske obnove s težnjom učinkovitog korištenja energenata, uz povećanje udjela OIE u ukupnoj energetskoj potrošnji s izravnim rezultatom utjecaja projekta  na troškovnu učinkovitost poslovanja prijavitelja koji će zahvaljujući ostvarenim uštedama moći usmjeriti neutrošena sredstva u nabavu medicinske opreme za liječenje pacijenata.  Upravo su i pacijenti OBV druga ciljna skupina ovog projekta, koji će izravan utjecaj projekta osjetiti kroz ugodniji bolnički prostor te bolju pristupačnost zgradi kroz instalaciju nove rampe za invalide i ljude smanjenje pokretljivosti. Neizravan utjecaj projekta na pacijente OBV akumulirati će se kroz vrijeme kako će se kroz uštede u poslovanju OBV moći osigurati još bolji i kvalitetniji uvjeti liječenja. Sveopća javnost ciljna je skupina u smislu promocije rezultata projekta, a što će zasigurno pozitivno utjecati na podizanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti te prednostima korištenju OIE u svakodnevnoj potrošnji energenata.

SVRHA PROJEKTA
Zgrada poliklinike OBV građevina je javnog sektora u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost i koja ne udovoljava uvjetima energetske učinkovitosti te nema nikakvih pozitivnih utjecaja očuvanja okoliša i energije. Provedbom mjera energetske obnove ostvariti će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 79,55% u odnosu na trenutno stanje. Osim energetske obnove zgrade, uvesti će se i nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije kroz solarne kolektore za pripremu tople sanitarne vode i dizalice topline. Svim planiranim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 83,89%. Aktivnosti promocije i vidljivosti podići će svijest korisnika zgrade kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energije i prednostima OIE.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta na kraju projekta iznosi 9.577.618,83 HRK

EU bespovratna sredstva iznose 3.861.941,37 HRK

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c I: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

08. lipnja 2018. godine – 08. lipnja 2021. godine

O PROJEKTU 
Mjere kojima se postići unapređenje energetske učinkovitosti zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama, projektirane su glavnim projektom te se dijele na građevinske mjere, strojarske mjere te elektro mjere.

Građevinske mjere podrazumijevaju obnovu ovojnice zgrade kroz povećanje toplinske zaštite postavljanjem toplinske izolacije vanjskih zidova (fasada), toplinskom izolacijom tropa prema tavanu i poda neuređenog potkrovlja provjetravanog tavana te zamjenom dijela energetski neučinkovite stolarije RAL ugradnjom nove PVC stolarije te isto tako uklanjanje balkona zgrade zbog prokišnjavanja i izrazito loših toplinskih karakteristika.

Strojarske mjere podrazumijevaju ugradnju novog visokoučinkovitog sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne vode korištenjem solarnih kolektora i visokoučinkovitog kondenzacijskog kotla te dizalicom topline.

Elektro mjere podrazumijevaju ugradnju novog učinkovitog sustava LED rasvjete uz sustav daljinskog mjerenja električne energije (ISGE sustav).

Sve navedeno će sukladno Elaboratu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade rezultirati smanjenjem potrošnje toplinske energije za 61,79% odnosno za ukupno 419.665,96 QH,nd, smanjenjem potrošnje primarne energije za 79,55% odnosno za 1.034.976,82 kWh/godišnje, te će se smanjiti emisija CO2 za ukupno 83,89%.

Društveno - ekonomski aspekt projekta
Zgrada poliklinike sagrađena je prije 1968 i kao takva je nekoliko puta mijenjala svoju funkciju, no sve su njene funkcije uvijek bile u službi zdravstvene djelatnosti. Zgrada se sastoji od 4 etaže (jedna podzemna i tri nadzemne) te se na svim etažama nalaze prostorije za pregled i liječenje pacijenata poput ambulanti, prostorija za fizikalnu terapiju i slično, dok se na dijelu katne etaže nalazi ravnateljstvo OBV. Zgradu na dnevnoj bazi koriste pacijenti i radnici OBV manje pokretljivosti i/ili invalidne osobe te je za njih predviđena montažna rampa na jugoistočnom pročelju.

Tehničko / tehnološka analiza
Analizom postojećeg stanja građevine te uvidom u projektnu dokumentaciju utvrđeno je da su predložene mjere energetske obnove i uvođenja korištenja OIE prihvatljive i pogodne za ostvarivanje energetske učinkovitosti, tim više što se predloženim mjerama neće raditi veći građevinski zahvati koji bi povećali tlocrtnu izgrađenost zgrade, ili promijenili smještaj zgrade na građevinskoj čestici. Promjena u vanjskim gabaritima očituje se jedino u vidu potrebne toplinske izolacije vanjskih zidova, no važno je napomenuti da će se predmetnim mjerama osigurati predviđeni vijek trajanja građevine za slijedećih 50 godina.

Ekonomsko / financijska analiza
Budući da se u projektu ne pojavljuju nepotrebni i neracionalni troškovi, možemo zaključiti da se osigurala maksimalna iskoristivost uloženih sredstava koja omogućavaju maksimalne rezultate u vidu energetskih ušteda, a sve u odnosu na samu vrijednost uloženih sredstava. Financijska održivost projekta je neupitna s obzirom da će provedbom mjera ostvariti financijske uštede, uz istovremenu racionalizaciju u korištenju energenata u predmetnoj zgradi poliklinike.

Nesumnjivo je za očekivati višestruki pozitivan utjecaj provedbe planiranog projekta na kvalitetu radnog prostora zdravstvenih djelatnika OBV te samim time i korisnicima njihovih usluga kroz modernizaciju same zgrade pa i sustava gospodarenja energijom. Izravne posljedice provedbe projekta očituju se u unaprjeđenju energetske učinkovitosti, smanjenje klimatskih promjena kroz smanjenje emisije CO2, a sve to popraćeno aktivnostima informiranja i vidljivosti osigurat će da se podigne svijest korisnika zgrade i javnosti općenito o prednostima racionalizacije u korištenju energije.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA
Damir Poljak, mag.soc.geront., email: [email protected]
Jasminka Begić, dipl. iur., email: [email protected]

POVEZNICE

 

SLIKE:

Početna konferencija projekta